Prelegenci i moderatorzy

ŁUKASZ BARTELA

Dr hab. inż. Łukasz Bartela jest pracownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Politechnice Śląskiej. Zajmuje się technologiami wspierającymi procesy dekarbonizacyjne w energetyce zawodowej. Zainteresowania badawcze koncentruje głównie na problematyce hybrydowych systemów magazynowania energii. Prowadzi analizy dotyczące potencjalnego wykorzystania infrastruktury elektrowni węglowych w ramach inwestycji jądrowych. Pełni funkcję kierownika projektu DEsire, w efekcie którego ma zostać wypracowany plan dekarbonizacji krajowych bloków węglowych na drodze wykorzystania reaktorów jądrowych III i IV generacji. Ekspert w zakresie magazynowania energii oraz energetyki wodorowej. Autor ponad 100 publikacji recenzowanych oraz kilkunastu wynalazków. Uczestnik wielu konferencji oraz dyskusji panelowych.


PATRYK DEMSKI

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2020-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., a od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. W latach 2018-2019 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy Lotos S.A. Był również Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin (2014-2018), Zastępcą Dyrektora Oddziału /p.o. Dyrektora Oddziału/ Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2006-2014). W 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego.


THIERRY DESCHAUX

Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Z Grupą EDF związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez 15 lat pracował we Francji zajmując się zagadnieniami energetyki jądrowej w obszarach: inżynierii, serwisowania i konserwacji elektrowni oraz strategicznych zakupów paliwa jądrowego. Posiada również dobrą znajomość polskiego rynku energetycznego, w tym wiedzę z zakresu zakupów węgla, rozwoju elektrociepłowni, zarządzania systemami ciepłowniczymi oraz rozwoju usług energetycznych. Przez 15 lat pracy w Polsce zajmował kierownicze stanowiska w takich firmach jak: Energokrak, EDF Polska, czy Dalkia Polska, w której przez 7 lat był Prezesem Zarządu.

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem Centrale-Supelec, INSA. Ukończył liczne szkolenia m.in. z zakresu strategii korporacyjnych, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu oraz przywództwa biznesowego.


PAWEŁ GAJDA

Wykładowca Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej energetyki jądrowej, zajmuje się m.in. bezpieczeństwem jądrowym, rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych, fizyką reaktorową oraz technologiami reaktorów nowej generacji. Uczestnik licznych międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych. Szkolił się m.in. w Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology i Saclay Nuclear Research Centre CEA. Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych z zakresu energetyki jądrowej. Wiceprezes European Nuclear Society, zrzeszającego specjalistów w zakresie energetyki jądrowej z 22 krajów europejskich oraz Izraela, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Współzałożyciel Nuclear PL sp. z o.o. zajmującej się doradztwem technicznym w obszarze energetyki jądrowej.


WIESŁAW GĘBKA

Od 13 lat pełni funkcje Wójta Gminy Choczewo, poprzednio był przedsiębiorcą.

 

 

 

 

 

 


ZBIGNIEW GIELECIAK

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz kilku kierunków studiów podyplomowych.

Od wielu lat pełni szereg funkcji w różnych instytucjach regionalnych  i krajowych. Od 2000 roku jest Prezesem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2001 roku jest Prezesem Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Zrealizował wiele przedsięwzięć w różnych obszarach życia gospodarczego  i społecznego. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” - jednego z największych w Polsce projektów zrealizowanych ze środków Funduszu Spójności UE , a w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej. Nadzorował realizację modernizacji drogi krajowej DK1 Katowice-Bielsko na odcinku Tychów. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł, w tym przeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach doprowadzając ją do jednej z najbardziej efektywnych energetycznie oczyszczalni w Europie. Jest inicjatorem budowy Wodnego Parku Tychy, który pod jego kierunkiem został wybudowany i jest zarządzany. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów rekreacji wodnej w Polsce. 

Jest kreatorem rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i efektywnego wykorzystania zielonej energii. Uzyskane w tym zakresie wyniki uplasowały RCGW S.A. na pozycji lidera pod względem bilansu energetycznego wśród przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych  w Europie. W latach 2016-2021 był Wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej.  Jest inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć wspierających  i integrujących zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie Śląska. Samorząd gospodarczy, którym kieruje, realizuje projekty  wspierające rozwój przedsiębiorstw w regionie, a ze środków pozyskanych przez Izbę w wysokości ponad 40 mln zł utworzonych zostało ponad 350 nowych firm.

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek Śląskiego Forum Ekspertów oraz przez 12 lat członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i członek Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Od 2016 roku Wiceprzewodniczący, a od 2022 Przewodniczący Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Członek Rady Społecznej Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej oraz członek Rady Naukowej GIG w Katowicach. Rzecznik patentowy i autor kilkunastu patentów. Opracował około 100 wniosków patentowych i około 500 zgłoszeń znaków towarowych do ochrony. Brał czynny udział w opracowaniu 1-szej w Polsce Regionalnej Strategii Innowacji dla Śląska, której celem było wypracowanie wizji innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego. Od kilkunastu lat jest członkiem władz Śląskiego Klastra Wodnego, a w latach 2019-2022 był jego Prezesem. W latach 2014-2021 ekspert Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) , które stanowią szkielet dla prowadzenia badań i rozwoju, tworzenia  innowacyjnych rozwiązań w  gospodarce.

Za swą działalność został odznaczony i wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


KRZYSZTOF GORZKOWSKI

Dyrektor ds. komunikacji w ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY ma wieloletnie doświadczenie w strategicznej komunikacji marketingowej, budowaniu wartości marek, komunikacji korporacyjnej, public relations I public affairs. Przez ostatnie 11 lat odpowiadał za PR i marketing w Kapsch Polska, gdzie miał wpływ na strategię firmy oraz bieżące decyzje zarządcze. W latach 2005-2006 był prezesem Wydawnictwa Zwierciadło, a wcześniej m.in.: dyrektorem komunikacji marketingowej w PKN ORLEN i PZU Życie S.A.

W 2003 r zdał egzamin państwowy i nabył uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.


ŁUKASZ GRELA

Menedżer jednego z największych w Europie biur projektowo inżynierskich ENERGOPROJEKT‑KATOWICE SA, z którym związany jest od 1997 roku.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej, który ukończył w 1993 roku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Elektrowni Łaziska, w której przez cztery lata zdobywał praktyczną wiedzę z zakresu energetyki u boku najlepszych praktyków. Pracował kolejno na stanowisku obchodowego kotła, obchodowego urządzeń pomocniczych turbiny, operatora bloku, kierownik bloków – starszy mistrz zmianowy, a wreszcie dyżurny inżynier ruchu. Bogate doświadczenie, zdobyte w Elektrowni Łaziska, zdobyte u boku najlepszych specjalistów, dziś procentuje, dając możliwość rozwiązywania najtrudniejszych problemów merytorycznych. W 1997 roku rozpoczął pracę w Energoprojekcie-Katowice na stanowisku Projektanta. Od 2002 roku pełnił funkcję Szefa Zespołu Analiz Technicznych, a w czerwcu 2005 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Technicznych, jednocześnie został Członkiem Zarządu EPK.   W 2009 roku zdobył tytuł Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Helsińskiej School of Economics. Jest absolwentem szeregu szkoleń w kraju i zagranicą. W maju 2016 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej Energoprojekt-Katowice. Ze względu na zajmowane stanowisko zasadnicza część aktywności zawodowej ukierunkowana jest na organizację procesów przebiegających w EPK oraz wypracowanie i implementację strategii Firmy. Jego udziałem jest również rozwiązywanie wybranych problemów technicznych w najważniejszych projektach wykonywanych przez EPK, w których Jego wiedza i doświadczenie są kluczowym elementem.

Ogromna wiedza, analityczny umysł oraz niezwykłe zrozumienie dla drugiego człowieka pomagają mu znajdować rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Nigdy nie odmawia pomocy swoim pracownikom. Przyczynił się do przekształcenia EPK SA w jedno z najnowocześniejszych biur projektowo-inżynierskich, zatrudniające obecnie trzysta osób. Pełni Funkcję Członka Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, angażując się w prace na rzecz polskiej energetyki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jest krzewicielem wiedzy w zakresie energetyki wśród młodych ludzi, dba o dobre stosunki z profilowanymi szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi, a także z lokalnymi władzami i społeczeństwem. Angażuje się w działalność charytatywną. Jego wielką miłością jest Śląsk i jego kultura. Od 2015 roku jest Mecenasem Teatru Śląskiego.

Jego wielkim sukcesem jest Rodzina, stanowiąca źródło satysfakcji oraz oazę spokoju, bezpieczeństwa i odprężenia. Rzadkie chwile wolne przeznacza na sport: narty i tenis.


WACŁAW GUDOWSKI

Profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk.
Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm, Szwecja.
Doradca Orlen Synthos Green Energy ds Energetyki.
Członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych - IVA
Członek Akdemii Kopernikańskiej
Do roku 2006 – Dyrektor Centrum Technologii Jądrowej (CEKERT) w Królewskim Instytucie Technologicznym, Sztokholm
2006-2011 Zastępca Dyrektora Generalnego w International Science and Technology Center (ISTC) w Moskwie, centrum analiz, badań i monitorowania nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
Autor ponad 100 szeroko cytowanych publikacji w dziedzinie reaktorów jądrowych, transmutacji odpadów radioaktywnych i rozpraszania neutronów.

Stopnie naukowe:
Magister inżynier elektrotechniki ze specjalnością techniczna fizyka jądrowa  - Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Kraków
Doktor nauk technicznych -  Akademia Górniczo Hutnicza (AGH), Kraków. Praca doktorska: “Obliczanie zmian reaktywności reaktorów jądrowych na neutronach prędkich metodą Monte-Carlo” poświęcona była obliczeniom projektowym reaktora IBR-2 w Dubnej (Rosja). Reaktor ten wciąż jest w ekspolatacji!
Habiltacji i stopień docenta - Królewski Instytut Technologiczny – KTH
Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH,  Sztokholm i w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Wychowawca około 500 doktorów i magistrów fizyki reaktorowej, w tym wielu polskich absolwentów,
Od połowy lat 70-ych prowadził badania w dziedzinie konstrukcji i zastosowań reaktorów wysokotemperaturowych oraz w bardzo innowacyjnej na tamte czasy dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do sterowania reaktorami wyskotemperaturowymi. 
Od początku lat 80-tych prowadził bardzo aktywne badania naukowe stosując technikę rozpraszania neutronów. Prowadził eksperymenty na reaktorach w Studsvik (Szwecja) i w Instytucie Laue-Langevin (ILL) w Grenoble oraz na źródle spalacyjnym ISIS w Rutherford Laboratory (Wielka Brytania). W latach 1990-tych pracownik naukowo-badawczy w Narodowym Laboratiorium Los Alamos (LANL) w USA.
Jeden z pionierów światowych badań nad podkrytycznymi systemami sterowanymi akceleratorem (ADS) dla transmutacji odpadów radioaktywnych i ekspert w dziedzinie reaktorów IV generacji. Pracuje nad rozwojem Małych Modularnych Reaktorów (SMR)
W 1997 pracownik naukowy w Los Alamos National Laboratory i ekspert Departamentu Energii USA. W 2003 i 2005 - międzynarodowy ekspert Parlamentu Francuskiego w dziedzinie energetyki jądrowej i odpadów jądrowych.
Koordynator trzech projektów europejskich w dziedzinie transmutacji i zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz rozwoju nowych technologii jądrowych: IABAT, RED-Impact i Asia/Link.
Ekspert w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.


WOJCIECH JAKÓBIK

Jestem analitykiem sektora energetycznego. Jestem kojarzony z moim hasłem z czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainę – 3S: spokój, sankcje, solidarność.

Skończyłem politologię (licencjat) i stosunki międzynarodowe (magister). Prowadzę także działalność gospodarczą. Jestem wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Administruję stronami internetowymi oraz społecznościowymi i zapewniam im treść. Prowadzę konferencje i wydarzenia. Zainteresowanych współpracą zachęcam do kontaktu w celu zapoznania się z portfolio. Jestem współzałożycielem i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl oraz członkiem redakcji kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”. W CV mam doświadczenie w podobnych projektach i innych, związanych z tematyką międzynarodową: portal Europa Bezpieczeństwo Energia, projekty Ośrodka Myśli Politycznej.

W swojej twórczości staram się podważać dogmatyczne podejście do specjalistycznych tematów, które są niestety za często tłumaczone w sposób uproszczony ale zubożony, a nie bardziej zrozumiały.


DAMIAN KOŁAKOWSKI

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od 17 lat związany zawodowo z jednostkami samorządu terytorialnego. Absolwent różnego stopnia i rodzaju studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Praktyk, jako długoletni pracownik a następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie odpowiedzialny był między innymi za wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czy też rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Mieście.


SŁAWOMIR KRENCZYK

Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jest doświadczonym menedżerem oraz ekspertem w zakresie zarządzania, komunikacji strategicznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Zarządza operacyjne Fundacją. W projekcie Warsaw Security Forum odpowiada za ścieżkę poświęconą bezpieczeństwu energetycznemu oraz klimatowi. Pełni funkcję Członka Zarządu Europejskiej Akademii Dyplomacji. Realizuje się ponadto jako doradca w branży energetycznej oraz w projektach konferencyjnych z zakresu energetyki, neutralności klimatycznej i ESG.

W przeszłości wykonywał zawody dziennikarza i rzecznika prasowego. Ma wieloletnie doświadczenie menedżera średniego i wysokiego szczebla w spółkach giełdowych w branży surowcowo-energetycznej.  Jest absolwentem studiów prawniczych, studiów executive MBA oraz podyplomowych studiów z zakresu public relations i komunikacji. Obecnie jest także doktorantem w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.


TADEUSZ KRÓLCZYK

Od 2018 r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna i koordynator Klastra Energii WZE Ochotnica. Uczestnik wielu konferencji  energetycznych i samorządowych. Doradca i uczestnik innowacyjnych projektów energetycznych.  Czynny przedsiębiorca, były prezes firm 3alink sp. Z o.o. sp. K. oraz Link Group sp. Z o.o. sp. K. W . Działacz społeczny. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Mifgash z siedzibą w Krakowie. Obecnie Prezes Honorowy Fundacji Mifgash. Od 2016 r. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Wolna Republika Ochotnicka z siedzibą w Ochotnicy Górnej. Członek Forum Dialogu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in.  Nagroda "Regional Business Award"  przyznana przez Prince’s Scottish Youth Business Trust (Fundusz Księcia Szkocji Dla Młodych Biznesów) dla Arthur&Simon Ltd, której jest udziałowcem i tworzył strategię rozwoju oraz tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play czy nagroda Grand Prix w dziedzinie Tłumaczeń  dla 3alink sp. Z o.o. sp. k. od 2023 r członek FEM Małopolska.


URSZULA TERESA KUCZYŃSKA

Od 2011 roku zawodowo związana z sektorem energetycznym, w tym z projektem jądrowym. Ekspertka Instytutu Sobieskiego współpracująca z szeregiem organizacji pozarządowych.

Autorka publikacji prasowych dotyczących transformacji energetycznej, głównie zagadnień społecznych i politycznych związanych z jej przebiegiem oraz wykorzystaniem energetyki jądrowej w miksie energetycznym. Współautorka raportu Instytutu Sobieskiego pt. „Energetyka jądrowa dla Polski”. W 2021 pod patronatem Polski Atom wydała książkę „Atom dla klimatu”. Aktywistka ruchów społecznych w stanie spoczynku, zainteresowana funkcjonowaniem konceptów naukowych i technicznych w wyobraźni społecznej.

Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (języki francuski i angielski), handlu zagranicznego na warszawskiej SGH i studiów z zakresu języka i kultury Chin na Zhejiang University of Technology w Hangzhou. Miłośniczka kotów i chartów polskich.


GABRIELA LISIUS

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,  doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w szkołach wyższych. Inicjatorka powstania pierwszej uczelni wyższej w Wejherowie. Z samorządem powiatowym związana od początku jego funkcjonowania tj. od 1998 r. Pełniła funkcję Etatowego Członka Zarządu, Wicestarosty, a od 1 grudnia 2014 r. piastuje funkcję Starosty Wejherowskiego w najludniejszym powiecie ziemskim w województwie pomorskim. Od 2018 r. pełni stanowisko wiceprzewodniczącej Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego. Ponadto jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego oraz Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

W 2016 r. otrzymała tytuł „Kobiety Sukcesu” w ramach plebiscytu organizowanego przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego, a w 2018 r. została  laureatką plebiscytu „Orzeł Samorządu”
w kategorii „Najlepszy Starosta Pomorza”. Z okazji 25 lat istnienia samorządu powiatowego została wyróżniona medalem Bene Meritus Powiatom (z łac. dobrze zasłużony) oraz otrzymała honorowy tytuł – Samorządowiec 25-lecia. Nagroda przyznana została przez Związek Powiatów Polskich za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Odznaczona m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pracodawców Pomorza, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


JANUSZ MICHAŁEK

Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Robotyki oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach uzyskując tytuł naukowy doktora. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii Żywiecka Energia Przyszłości", wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego "Program dla Śląska" przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj. Ambasador Regionalny Województwa Śląskiego podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju, a także Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Jego pasją jest komunikacja społeczna i polityczna, projekty europejskie, zagadnienia związane z rozwojem samorządu terytorialnego, ekologia oraz zrównoważona energia. Od lat aktywnie działa także społecznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res" z Katowic, a także członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz wiceprezesem stowarzyszenia Pro Silesia i rady Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka.


TOMASZ NOWACKI

Członek zarządu PGE PAK Energia Jądrowa S.A. W latach 2009-2016 i 2019-2022 pracował w Departamencie Energii Jądrowej kolejnych ministerstw, gdzie odpowiadał za przygotowania do budowy elektrowni jądrowych w Polsce, w tym za ustawodawstwo w zakresie energetyki jądrowej. Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także Nuclear Law Institute IAEA oraz International School of Nuclear Law w Montpellier. Dr nauk prawnych, radca prawny.

 

 


MIROSŁAW PAWEŁCZYK

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią oraz Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji czy prawa sektorów infrastrukturalnych. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego (rozprawa habilitacyjna „Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce”), współautor najnowszego komentarza do ustawy Prawo energetyczne. Prelegent wiodących, ogólnopolskich konferencji obejmujących tematykę sprawiedliwej transformacji.

Lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego. Partner Zarządzający Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci.  Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/HUST (Chiny, 2017-2020). Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma „Radca Prawny”, członek rady naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego”.


DAWID PIEKARZ

Ekspert ds. transformacji energetycznej Orlen Synthos Green Energy. Doktor z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz AFIBW Vistula. Wcześniej pracował jako konsultant z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego, był także wiceprezesem Instytutu Staszica. Przez lata związany z branżą paliwowo  - energetyczną m.in. PKN Orlen oraz administracją publiczną (MF, UKE). 

 

 

 


BOGDAN PILCH

Menadżer z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w  polskich i zagranicznych  firmach sektora energetycznego (PGE Energia Odnawialna - Prezes, GDF SUEZ - Wiceprezes), gazowego (Gaz de France Polska - Prezes, Statoil Polska - Dyrektor), produkcyjnego (H. Cegielski Poznań - Prezes), finansów (Biuro Maklerskie Magnus - Prezes).

Doświadczenie w zarządzaniu, przygotowywaniu strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych dla wielu firm. Udział w realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, uwzględniających pozyskanie finasowania dla tych projektów. Wiedza i umiejętność współpracy z władzami i samorządem oraz instytucjami z otoczenia biznesowego. Duże doświadczenie we współpracy z mediami oraz czynny udział w konferencjach, kongresach i seminariach.


BLANKA ROMANOWSKA

Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kieruje Departamentem Infrastruktury i Środowiska w pierwszej w Polsce Metropolii – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W tym zakresie GZM ma ambitne plany integracji obszarów środowiskowych w takich tematach jak gospodarka odpadami komunalnymi, zielone przestrzenie metropolitalne, błękitna infrastruktura, poprawa jakości powietrza, jak również dążenie do samowystarczalności energetycznej miast i gmin do roku 2050. Wszystkie działania mają nadrzędny cel mitygacji zmian klimatycznych, jak również zapobiegania zmianom klimatu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru ochrony środowiska, w tym czynny udział w tworzeniu uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, jak również wdrażanie systemów gospodarki odpadami w gminie. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego kierowała zespołem odpowiedzialnym za opracowywanie dokumentów planistycznych w obszarze polityki środowiskowej regionu. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Ochrona środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podyplomowym kierunku Zarządzanie firmą.


WOJCIECH RZEPKA

Absolwent kierunków Inżynieria Materiałowa oraz Metalurgia na Politechnice Śląskiej, studiów podyplomowych w Instytucie Spawalnictwa oraz studiów Executive MBA potwierdzonych certyfikatem Central Connecticut State University. Członek-założyciel Stowarzyszenia Diagnostyki Materiałów przy Politechnice Śląskiej.  Od 26 lat zawodowo związany z przemysłem usług i dostaw dla sektora wytwarzania energii eklektycznej. W latach 2009-2019 Wiceprezes Zarządu ZRE Katowice SA odpowiedzialny za strategię i rozwój Spółki, w latach 2019-2020 Prezes Zarządu Rockfin Service Sp z o.o.. W latach 2020 – 2022 doradca techniczny i biznesowy zaangażowany m.in.  w projekty produkcji, magazynowania oraz wykorzystania zielonego wodoru. W 2022 dołączył do grupy SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES i pełni funkcję Dyrektora Rozwoju w SHI FW ENERGIA FAKOP.


ANDRZEJ SIDŁO

Radca Ministra w Ministerstwie Klimatu I Środowiska, Departament Energii Jądrowej Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanego programu jądrowego:
- zmapowanie kompetencji i doświadczeń krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac w sektorze jądrowym,
- realizacja działań stymulujących krajowy przemysł do współpracy ze światowym sektorem jądrowym: przygotowanie i realizacja serii szkoleń oraz działań informacyjnych dla krajowego przemysłu, głównie w obszarze funkcjonowania norm i standardów technicznych: ASME sec. III, ACI, IEEE, RCC, ISO 19443, KTA, innych oraz promocja krajowych przedsiębiorstw na światowych rynkach – organizacja min. 30 profilowanych misji gospodarczych oraz forów biznesowych w Polsce,
- kształtowanie regulacji technicznych w zakresie wprowadzenia do polskiego systemu normalizacyjnego międzynarodowych standardów jądrowych,
- zaangażowany w prace grup roboczych NuclearEurope (były Foratom) w zakresie optymalizacji procesów supply chain na poziomie UE,
- zaangażowany w projekty dotyczące transferu jądrowego R&D do polskiego przemysłu.

2004-2012 Project manager/Project director w Polimex-Mostostal/ZREW – przygotowanie, realizacja, nadzór nad projektami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi i remontowymi w sektorze energetycznym (w tym w obiektach jądrowych), petrochemicznym, stalowym, papierniczym. Łącznie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów na terenie UE.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (mgr finansów i bankowości) oraz podyplomowych studiów MBA na Université I Lille we Francji (Insitut d’Administration des Entreprises).


MARCIN SKOLIMOWSKI

Manager ds. komunikacji łączący obszary komunikacji korporacyjnej oraz inwestycji, w tym współpracę ze społecznościami lokalnymi. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji infrastrukturalnych inwestycji energetycznych. Od ponad dwóch lat w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe aktywnie zaangażowany w bliską współpracę z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów w rejonie lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Obecnie kieruje Działem Komunikacji Zewnętrznej PEJ. Wcześniej odpowiadał m.in. za komunikację projektów energetycznych z sektora gazowego oraz odnawialnych źródeł energii. W przeszłości pracował też jako dziennikarz. Absolwent m.in. studiów dotyczących komunikacji społecznej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.


KONRAD ŚWIERCZEK

Profesor nauk technicznych (2019), pracuje w Katedrze Energetyki Wodorowej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Prodziekan ds. Współpracy i Nauki WEiP (od 2020), członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej (od 2022). Autor i współautor ponad 170 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Promotor w 7 przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia. Promotor w 40 pracach magisterskich oraz 40 inżynierskich. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z obszaru elektrochemii ciała stałego, inżynierii materiałowej oraz energetyki. Prace badawcze dotyczą: nowej generacji materiałów elektrodowych oraz elektrolitów stałych dla stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC i wysokotemperaturowych elektrolizerów SOEC; materiałów elektrodowych dla ogniw litowych oraz post-lithium-ion, w tym związków wysokoentropowych; materiałów do magazynowania tlenu w procesach TSA; materiałów o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do konstrukcji membran ceramicznych.


JAKUB WIECH

Redaktor Naczelny Energetyka24.com. Prawnik, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej oraz nagrody Dobry Dziennikarz 2021. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książek „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” oraz „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.