Regulamin

Regulamin konferencji „Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia” organizowanej w ramach Dni Energii GZM 2023

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia”, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A.
 • Konferencja odbędzie się w Muzeum Śląskim w Katowicach 23 listopada 2023 r.

§ 2. Zasady uczestnictwa w konferencji

 • Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele samorządów, przedstawiciele instytucji naukowych, biznesu oraz osoby zainteresowane tematem konferencji, które dokonały rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.metropolia-energia.pl . 
 • Forma udziału: stacjonarny,
 • Liczba miejsc udziału w formie stacjonarnej wynosi 150 osób.
 • Rejestracji należy dokonać do:
  • 22 listopada 2023 r. lub do czasu wyczerpania się liczby miejsc.
 • Rejestrując się na konferencję Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.

§ 3. Przepisy porządkowe dla Uczestników stacjonarnych

 • Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 • Uczestnicy konferencji są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania Muzeum Śląskiego, ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, aktualnych zaleceń sanitarnych.
 • W miejscu organizowanego konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji. 
 • Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu, w którym odbywa się konferencja.
 • Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanej konferencji.
 • Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
 • Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez Uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji:
  • Osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 
  • psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
  • osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§ 4. Dane osobowe

Zapisy dotyczące polityki danych osobowych znajdują się w dokumencie o nazwie Klauzula informacyjna (link)

§ 5. Postanowienia końcowe

Udział w konferencji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.